Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden goed door voordat gebruik gemaakt wordt van onze diensten. Wanneer gebruik gemaakt wordt van onze diensten, wordt automatisch akkoord gegaan met deze gebruiksvoorwaarden, onze privacy verklaring, en onze cookiepolicy. Voor zover gebruik gemaakt wordt van de eSignature tool zijn tevens de voorwaarden van Onderteken.nl van toepassing, welke hier te vinden zijn.

Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening, ook in het geval van strijd met de voorwaarden van de partijen die gebruik maken van onze dienstverlening.

Van tijd tot tijd zullen deze voorwaarden aangepast worden, enkel voor zover noodzakelijk door veranderende omstandigheden als nieuwe wetgeving of andere externe factoren. Door gebruik te blijven maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met deze nieuwe voorwaarden. Dok.Legal zal zijn klanten te allen tijde op de hoogte stellen van veranderingen in deze voorwaarden.

Van de dienstverlening van Dok.Legal kan geen gebruik gemaakt worden door particulieren. Door gebruik te maken van onze dienstverlening verklaard u te handelen vanuit professionele capaciteit. Contracten zijn alleen op te stellen door bedrijven en andere zakelijke partijen, de ontvanger van een opgemaakt contract kan wel een particulier of privé persoon zijn.

Dienstverlening & Procesbeschrijving

Dok.Legal maakt het zijn klanten zo makkelijk mogelijk om op maat gemaakte correcte en juridisch geldige contracten op te stellen. Dit doen wij door onze klanten een vragenlijst in te laten vullen. De vragen corresponderen met variabelen die in contracten voor kunnen komen, waardoor u precies het contract opstelt dat u nodig heeft. U blijft met onze dienstverlening altijd binnen de kaders van wat juridisch kan en mag.

Wij houden wetgeving bij en zorgen ervoor dat onze contracten en keuzemogelijkheden up to date zijn, waardoor u geen ongeldige of nietige bepalingen in uw contract heeft staan.

Als een contract opgesteld is en u bent akkoord met de inhoud, kan het contract ter inzage via onze mail tool naar de wederpartij(en) verzonden worden. Indien u hierna nog aanpassingen wilt doen aan het contract is dat uiteraard mogelijk.

Als alle partijen akkoord zijn over het contract en de inhoud ervan. Gaat u naar ondertekenen en komt u terecht de door ons geboden eSignature tool. Hier kunnen alle partijen het contract digitaal ondertekenen. Het is mogelijk een tekenvolgorde vast te stellen.

Zodra het contract ondertekend is, kunt u automatisch een kopie naar alle partijen mailen. Wij slaan een kopie op in onze contract management tool op onze goed beveiligde servers, onze klanten kunnen hier altijd bij.

Na ondertekening staat de inhoud van het contract vast en kan er niets meer veranderd worden. Zo weet u zeker dat er niet meer aan het contract gerommeld kan worden door de betrokken partijen.

Vertrouwelijkheid

Elk contract dat met de hulp van onze dienstverlening door onze klanten opgesteld, ondertekend en gesloten wordt, geniet de hoogste mate van vertrouwelijkheid. Uw contracten zijn op geen enkele wijze publiekelijk op te vragen. U kunt enkel zelf tussen en in uw contracten zoeken. Alleen in het geval Dok.Legal daar wettelijk toe verplicht is of door een bevoegde instantie toe verplicht wordt zullen wij kennis nemen van de inhoud van uw contracten.

In het geval u contracten deelt met andere partijen hebben wij geen invloed meer op hetgeen die partijen vervolgens met het contract doen. Dok.Legal kan bijvoorbeeld openbaarmaking van de inhoud van contracten door de betrokken partijen niet tegen houden. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor wat u en de wederpartij(en) met contracten doen.

Om te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van ons platform, blijft Dok.Legal te allen tijde eigenaar van de contracten. Het is niet toegestaan om van onze contracten kopieën voor hergebruik te maken. Indien u toch een kopie maakt van onze contracten voor onrechtmatig hergebruik, bijvoorbeeld om na afloop van uw abonnement onze contracten als template te gebruiken, verbeurt u automatisch zonder rechterlijke tussenkomst een boete van EUR 1000,- per overtreding.

Abonnement

U neemt bij ons een abonnement af voor bepaalde of onbepaalde tijd. In het geval van een bepaalde tijd overeenkomst wordt deze stilzwijgend met dezelfde periode verlengd tenzij u uitdrukkelijk aangeeft de overeenkomst met Dok.Legal op te willen zeggen, deze aanzegging dient 30 dagen voor het einde van de overeenkomst te gebeuren. Wij zullen u te allen tijde op tijd waarschuwen dat de termijn van uw overeenkomst met ons afloopt en verlengd wordt, zodat u niet onverwachts aan een overeenkomst vast zit waar u geen zin meer in heeft.

Bij een abonnement voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 60 dagen.

Opzegging is vormvrij, u kunt telefonisch, via mail of desnoods via postduif aangeven uw abonnement op te willen zeggen. Wij sturen indien aan de opzegtermijn is voldaan direct een bevestiging van uw opzegging.

Na opzegging van uw abonnement zullen wij al uw afgeronde contracten naar u opsturen zodat u overal nogmaals een kopie van heeft. Wij zullen uw contracten en verdere gegevens van ons platform verwijderen, tenzij u anders aangeeft of wij door wettelijke plicht of opdracht van daartoe gerechtigde instantie verplicht worden deze gegevens te bewaren. Indien u aangeeft liever te hebben dat wij uw gegevens bewaren kunt u later uw volledige account weer activeren.

Beperkingen

Wij behouden ons altijd het recht voor dienstverlening te weigeren indien de contracten die u bij ons opstelt doelbewust gebruikt worden voor illegale activiteiten. Indien wij een vermoeden daartoe hebben behouden we ons het recht voor om de contracten in te zien en te blokkeren. Dok.Legal kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor contracten die doelbewust opgezet zijn om illegale activiteiten mee overeen te komen.

Indien middels de dienstverlening van Dok.Legal contracten opgesteld worden waarbij sprake is van identiteitsfraude, is het contract nietig. Wij zullen na hoor en wederhoor direct aangifte doen van deze vorm van fraude.

Indien onze dienstverlening gebruikt wordt op een wijze die voor een redelijk geïnformeerd, weldenkend persoon duidelijk onethisch is, behouden wij ons het recht voor direct toegang tot ons platform te blokkeren.

Onze klanten hebben in de bovenstaande gevallen geen recht op restitutie van de betaalde en nog voor de duur van de overeenkomst met Dok.Legal te betalen abonnementsgelden.

Aansprakelijkheid

Dit artikel geldt naast verdere bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.

De manier waarop contracten bij Dok.Legal tot stand komen zorgt ervoor dat u binnen de relevante juridische kaders blijft. Wij garanderen dat de bepalingen (zinnen en teksten) correct en juridisch geldig zijn. Wij kunnen echter niet garanderen dat het voorwerp van de overeenkomst legaal is. Dok.Legal kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor de transactie waar het contract over gaat. U verkoopt een schilderij, wij zorgen dat het verkoopcontract klopt. Wij kunnen echter niet weten of het schilderij wel het uwe was om te verkopen.

Klanten van Dok.Legal vrijwaren (beschermen) Dok.Legal tegen claims van de wederpartijen waar contracten mee gesloten zijn, tenzij deze claims het gevolg zijn van grove schuld of nalatigheid van de kant van Dok.Legal. Ons systeem maakt het erg lastig om fouten te maken, maar indien onze klanten vragen verkeerd invullen, dan kunnen de uiteindelijke contracten fouten bevatten. De vragen zijn altijd duidelijk en begrijpelijk, mocht dat niet zo zijn, dan moet u via telefoon of mail contact met ons opnemen, waarbij u zo snel mogelijk geholpen wordt bij het invullen. Doet u dit niet en gaat u gokken, dan zijn de gevolgen voor u.

Dok.Legal zal zich in een aansprakelijkheidskwestie altijd redelijk opstellen.

Aansprakelijkheid van Dok.Legal beperkt zich te allen tijde tot een bedrag van EUR 5000,- per geval en EUR 10.000 per klant per abonnementsperiode.

Platform

Dok.Legal is uiteraard een (juridisch) softwareplaform. Wij kunnen daarom niet garanderen dat we 100% van de tijd operabel zijn. Af en toe zullen we onderhoud moeten plegen en het is natuurlijk altijd mogelijk dat we door oorzaken gelegen buiten onszelf tijdelijk offline zijn. Wij streven ernaar altijd online te zijn en zullen problemen altijd zo snel mogelijk verhelpen. Dok.Legal kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk offline zijn van het platform.

Relevant recht en Forum

Onze gehele dienstverlening wordt gereguleerd door Nederlands en voor zover direct toepasbaar (o.a. privacyregulering) Europees recht. De relevante rechter is de rechtbank te Amsterdam.

Contact

We hebben geprobeerd deze voorwaarden zo eenvoudig en duidelijk mogelijk op te schrijven om de lees- en begrijpbaarheid van elk artikel te garanderen. Het kan natuurlijk dat zaken nog steeds niet volledig duidelijk zijn. Mocht dat zo zijn neem dan direct contact met ons op.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen via connect@dok.legal of bellen naar 088 6 375 275.